Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
Списък
Съдебни заседатели
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Съдебни изпълнители - публични продани
 
 240420 
 Начална страница  
 Представяне

ПОСЕТЕТЕ РАЗДЕЛ
<<Обяви и Съобщения >>
за да научите последните съобщения от
ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

IBI POTE VELET POPULUS, UBI LEGES VALENT
(иби поте валет популус уби легес валент)
ТАМ Е СИЛЕН НАРОДЪТ, ДЕТО СЕ ЗАЧИТАТ ЗАКОНИТЕ

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА

са разположени в областните центрове. В България техният брой е 28. В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища. Окръжният съд ръководи и контролира дейността на районните съдилища от неговия съдебен район, като:
1. осъществява общо организационно ръководство за усъвършенстване на дейността им;
2. извършва периодично ревизии на тяхната работа, включително на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;
3. анализира и обобщава своята и на районните съдилища съдебна практика;
4. организира повишаването на квалификацията на съдиите.
Решенията на районните съдилища се обжалват пред окръжния съд като втора инстанция.

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

а) исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
б) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за защита на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи и за трудови спорове по Кодекса на труда;
в) исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд;
г) искове за установяване недопустимост или нищожност на вписаните в регистъра на окръжния съд обстоятелства, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.

Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника.
В производството по несъстоятелност се вземат предвид интересите на кредиторите, длъжника и неговите работници.


Вписване образуването, преобразуването, обявяването в ликвидация и прекратяването на юридически лица, които не са търговци, и обстоятелствата, които се отнасят до тях, когато със закон е предвидено вписване в регистър на съд.

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за тежки престъпления, в т.ч. убийства, причиняване на телесна повреда, отвличания, придобиване и държане на наркотици с цел разпространение, изнасилвания, придружени с причиняване на тежка телесна повреда, престъпления против републиката, длъжностни престъпления и др.IUS EST ARS BONI ET AEQUI.
Правото е изкуство [за познаване] на доброто и справедливото.

 Апелативен съд 
гр. Велико Търново
Прокуратура 
гр. Ловеч
Адвокати 
Ловешка адвокатска колегия
Телефон: 068 / 623502
Нотариуси 
Нотариуси
Ловешки съдебен окръг
Мнения и предложения 
Пишете ни
Връзки 
Връзки в Интернет
За гр. Ловеч 
Информация за града
Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР