Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                 

                                                                                                №.......

                        

                                          гр.ЛОВЕЧ  ................2009 г.

                                     

                             В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

 

ЛОВЕШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД        граждански състав   в     публично съдебно заседание на пети март две хиляди и девета година в състав:   

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.К.

 

при секретаря С.Г., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 187 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

 

          Производството е с правно основание чл.327 ал.1 от ТЗ и  чл. 86 от ЗЗД.

Съдът е сезиран с искова молба, подадена от “ЕЛКОМ” ООД, Италия, гр.Милано, ул.”Джезепе Манзини” № 20, ПК 20123 дан.№ 12484100156, представлявано от Алла Владимирова Владикова, чрез пълн.адвокат Б.К.,*** против “ЕЛМА” АД, ЕИК 820174009, седалище и адрес на управление гр.Троян, ул.”Акад.Ангел Балевски” № 1, представлявано от Изп.директор П.М.Ц..

В исковата молба ищецът излага, че на 25.09.2006 година е продал на ответника части и компоненти за електродвигатели на стойност 15 472.06 евро, съгласно фактура № 30 от 25.09.2006 година.Във фактурата било посочено, че плащането ще се извърши по банков път.На 13.03.2007 г.  ищецът е отправил до ответника напомнително писмо за плащане на сумата.На 27.04.2007 г. между “Елма” АД гр.Троян, “Елпром Харманли” АД и “Елком” ООД е бил съставен споразумителен протокол, с който “Елма” АД-Троян е прехвърлило вземането си от “Елпром Харманли” АД на “Елком” ООД-Милано.Вземането е в размер на 6572 лева или 3363 евро.Съставена била и фактура № 497/27.04.2007 г.Към настоящия момент стойността на стоката по тази фактура е била изплатена от “Елпром Харманли” АД на “Елком” ООД.Разликата между стойността по фактура № 30/25.09.2007 г.за 15 472.06 евро и платеното от “Елпром Харманли” АД 3363 евро е 12 109.06 евро, колкото е останала да се дължи от ответника.Ищецът отправил до ответника покана за заплащане на сумата, но плащане не било извършено.

Моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати общо сумата 25 200 лева, от която главница в размер на 25100 лева, представляваща неизплатена сума по фактура № 30/25.09.2006 г. за доставка на части за електродвигатели и мораторна лихва върху главницата в размер на 100 лева за периода от 26.09.2006 г. до датата на предявяване на исковата молба, лихва върху главницата от датата на предявяване на исковата молба и до окончателното изплащане, и разноските по делото.

На основание чл.367 от ГПК на ответника е изпратен препис от исковата молба, заедно с приложенията и с указания за възможността да подаде писмен отговор в двуседмичен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от неподаване на отговор или неупражняването на права.

Призовката, заедно с исковата молба и приложенията са изпратени на посочения в исковата молба адрес на ответника и редовно връчени по реда на чл.50 ал.3 от ГПК.

Ответникът не е подал писмен отговор.

В съдебното производство ищецът се е представлявал от адвокат Б.К., който в съдебното заседание, проведено на 05.02.2009 година е направил на основание чл.214 ал.1 от ГПК изменение на иска по чл.86 от ЗЗД, увеличавайки размера на претенцията си за лихви, която да се счита предявена за сумата 7316.37 лева.Поддържал е предявените искове и моли да бъдат уважени общо за сумата 31 005.09 лева, от които главница в размер на 23688.72 лева и лихви 7316.37 лева.

В последното съдебно заседание по делото ответникът е бил представляван от адвокат Бисер Димов, който е заявил, че ответникът е погасил задължението си със сумата 12 111 евро, платена от друг негов клиент от Италия по сметката на ответника.Направил е искане за поставяне на допълнителна задача на вещото лице.

Процесуалната легитимация на ищеца се установява от удостоверение на Търговско-промишлена палата на Милано, от което е видно, че “ЕЛКОМ” ООД е вписано в регистъра на предприятията на Милано, Италия с данъчен код и номер на вписване 12484100156, а процесуалната легитимация на ответника  се установява от удостоверение изх.№ 20081111092313/11.11.2008 г. на Агенция по вписванията.

  От събраните по делото писмени доказателства, които е допуснал и приел, в съответствие със задължението си по чл.235 от ГПК, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

На 25.09.2006 година “ЕЛКОМ” ООД, Италия е продало на “ЕЛМА” АД, Троян части и компоненти за електродвигатели на стойност 15 472.06 евро, за което била оформена фактура № 30/2006 от 25.09.2006 година.Във фактурата е посочено плащане по банков път От приложената международна товарителница № FC2106376  е видно че стоката е натоварена на 26.09.2006 г. в Милано и е получена в гр.Троян на 04.10.2006 г.На 13.03.2007 г. г. ищецът е отправил до ответника напомнително писмо за плащане на сумата.

На 27.04.2007 г. между “Елма” АД гр.Троян, “Елпром Харманли” АД и “Елком” ООД е бил съставен споразумителен протокол за взаимно прихващане между трите дружества към 27.07.2007 година, с който “Елма” АД-Троян е прехвърлила вземането си от “Елпром Харманли” АД на “Елком” ООД-Милано в размер на 6572 лева или 3363 евро.Изготвена е фактура № 497/27.04.2007 г., по която “Елпром Харманли” АД е извършило плащане на сумата по сметката на “Елком” ООД.

По този начин задължението на “ЕЛМА” АД по фактура № 30/2006 от 25.09.2007 г. на стойност 15 472.06 евро е намалено със сумата 3363 евро и остатъкът по фактурата е 12 109.06 евро, с която сума ответникът е останал задължен.

По делото е допусната съдебно-икономическа експертиза, която е установила,че в “ЕЛМА” АД фактурите са правилно осчетоводени съгласно Закона за счетоводство- начислени са в счетоводни сметки “Доставчици” и “Клиенти”, заведени са по аналитични партиди и общия размер на задължението на “ЕЛМА” АД към “ЕЛКОМ” ООД е 15 472.06 евро или 30 260.72 лева.Осчетоводяването е в счетоводна сметка 4013 Доставчици по внос, аналитична партида на името на ищеца. Извършено е частично погасяване на задължението по фактурата чрез прихващане със задължение към “Елпром Харманли” АД към “ЕЛМА” АД в размер на 3360.21 евро или 6572 лева.Размерът на неплатената част по фактура по фактура № 30/2006 от 25.09.2007 г. е 12111.5 евро или 23 688.72 лева, а размерът на мораторна лихва върху тази главница в лева за периода от 26.09.2006 г. до датата на завеждане на исковата молба- 12.11.2008 г. е 7 316.37 лева.

При така изложените факти, следва да се направят следните правни изводи:

Съдът приема, че спорът е търговски, тъй като предмет на делото са вземания по търговска сделка- продажба и е сезиран с обективно съединени искове с правно основание чл.327 ал.1 от ТЗ и по чл.86 ЗЗД във вр. с чл.294 ал.1 ТЗ общо за сумата 32 416.37 лева, от която главница в размер на 25 100 лева, представляваща неизплатена част по фактура № 30/2006 от 25.09.2007 г. за доставка на части и компоненти за ел.двигатели, мораторна лихва върху главницата в размер на 7316.37 лева за периода от 26.09.2006 г. и до датата на предявяване на исковата молба- 12.11.2008 г. Претендира се и лихва за забава върху тази сума на основание чл.86 от ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба- 12.11.2008 и до окончателното изплащане.

От приетите и приложени като доказателство по делото и неоспорени от ответника фактура № 30/2006 от 25.09.2007 г., международна товарителница № FC2106376 и споразумителен протокол от 27.04.2007 г. се установява, че действително ищецът е извършил доставка на посоченото във фактурата количество части и компоненти за електродвигатели, а от споразумителния протокол може да се направи извода, че е извършено частично погасяване на задължението във връзка с извършената доставка. Вещото лице е изчислило размера на остатъка от задължението на ответника по посочената фактура, който е в размер на 12111.85 евро или 23 688.72 лева, а лихвата за забавеното плащане на тази главница за периода от 26.09.2006 г. до датата на завеждане на исковата молба- 12.11.2008 г. е 7 316.37 лева.Заключението е прието като доказателство по делото и не е оспорено от страните.

Тъй като в исковата молба се твърди  наличието на отрицателен факт- неплащането по договор, задължението за доказване на това плащане е на ответника /арг. от чл.154 от ГПК/. Въпреки дадената му възможност, не е представил писмени документи, доказващи твърдението, че след предявяване на иска е било извършено плащане и на остатъка от задължението от трето, неучастващо в делото лице, което е поело задължението да заплати този остатък по сметката на ищеца.

Предявеният иск по чл.327 ал.1 от ТЗ се явява основателен и доказан за сумата 23 688.72 лева главница и следва да бъде уважен, като ответникът бъде осъден да я заплати, а за разликата над този размер и до предявения размер от 25 100 лева или за сумата 1411.28 лева, като неоснователен и недоказан, да се отхвърли. На основание чл.86 от ЗЗД, тъй като се касае за парично задължение, ответникът дължи върху главницата и законна лихва, начиная от деня на предявяване на иска- 12.11.2008 година и до окончателното изплащане.

Съдът намира за основателен и доказан и иска с правно основание чл.294 ал.1 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД.

Ответникът е забавил плащането на стойността на доставените му части за електродвигатели.Съгласно разпоредбата на чл.327 ал.1 от ТЗ купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго. От този ден той изпада в забава и дължи лихва, съгласно разпоредбата на чл.294 ал.1 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД. Посочения от ищеца размер на лихвата за забава не е оспорен от ответника, подкрепя се и от заключението на вещото лице, поради което искът следва да бъдат уважен за предявения размер и ответникът да бъде осъден да заплати лихва за забавеното плащане на главницата от 23 688.72 лева в размер на 7316.37 лева, за времето от 26.09.2006 г. и до датата на предявяване на исковата молба- 12.11.2008 г.

Ищецът е поискал да му бъдат присъдени и направените от него разноски по делото, за които е представил  списък.. При определяне на дължимите разноски следва да бъде съобразена разпоредбата на чл.78 от ГПК. Като общо понятие разноските включват разноски, изразходвани за държавна такса, по производството по делото и за един адвокат. В производството пред Ловешкия окръжен съд ищецът- “ЕЛКОМ” ООД е направил разноски общо в размер на 2346.66 лева, от които 1296.66 лева държавна такса, 200 лева депозит за вещо лице и 850 лева за адвокатско възнаграждение.С оглед изхода на процеса и на основание чл.78 ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски за съдебното производство в размер общо на 2273.33 лева.

Воден от гореизложените мотиви, Ловешкият окръжен съд

 

 

                                               Р   Е   Ш   И :    

 

 

ОСЪЖДА “ЕЛМА” АД, ЕИК 820174009, седалище и адрес на управление гр.Троян, ул.”Акад.Ангел Балевски” № 1, представлявано от Изп.директор П.М.Ц., на основание чл.327 ал.1 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД да заплати на “ЕЛКОМ” ООД, Италия, гр.Милано, ул.”Джезепе Манзини” № 20, ПК 20123 дан.№ 12484100156, представлявано от Алла Владимирова Владикова, чрез пълн.адвокат Б.К.,*** СУМАТА 23 688.72 /двадесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки/ лева,  представляваща остатък от цената на доставени, но незаплатени части и компоненти за ел.двигатели по фактура № 30/2006 от 25.09.2007 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на предявяване на иска – 12.11.2008 година и до окончателното и изплащане, като за сумата 1411.28 лева /хиляда четиристотин и единадесет лева и двадесет и осем стотинки/, представляващ разликата над уважения размер на главницата и до предявения размер от 25 100 лева, искът като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ.

ОСЪЖДА “ЕЛМА” АД, с посочения адрес, на основание чл.294 ал.1 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД, да заплати на “ЕЛКОМ” ООД, с посочения адрес, СУМАТА 7316.37 лева /седем хиляди триста и шестнадесет лева и тридесет и седем стотинки/, представляваща ЛИХВА за забавеното плащане на главницата от 23 688.72, за периода от 26.09.2006 година до датата на завеждане на исковата молба-12.11.2008 година.

ОСЪЖДА “ЕЛМА” АД, с посочения адрес, на основание чл.78 ал.1 от ГПК да заплати на “ЕЛКОМ” ООД, с посочения адрес, разноски за съдебното производство в размер общо на 2273.33 лева /две хиляди двеста седемдесет и три лева и тридесет и три стотинки/.

 

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

 

 

                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: