Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Конкурси
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Нормативни актове
Примерни съдебни бланки
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Съдебни изпълнители - публични продани
Профил на купувача
Правна помощ
 Конкурси  
 Конкурси за свободни щатни бройки в Окръжен съд - Ловеч
New Page 1

ОКРЪЖЕН СЪД – гр.Л О В Е Ч

Ул. „Търговска” №41, тел.: 068 / 68 98 98

 

ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”(Фирмено отделение) 

По чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

 

1. Кратко описание на длъжността:

 

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”(Фирмено отделение) – изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага протоколи от съдебните заседания по делата за търговска несъстоятелност във Фирмено отделение, изпълнява указанията на съдията докладчик по делото, изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

Подпомага съдебния деловодител във Фирмено отделение, като окомплектова образуваните и разпределени на съдията докладчик  заявления и молби за регистрация на ЖСК и местни поделения на църкви, поддържа регистри за ЖСК и местни поделения на църкви и вписва променени обстоятелства, предоставя информация за пререгистрираните и не пререгистрираните търговци и ЮЛНЦ на гражданите и подготвя документи за официална публикация, издава удостоверения;

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Документи във връзка с конкурса:

 

Декларация по чл.340а ЗСВ

Декларация ЗЗЛД

Заявление

Длъжностна характеристика Съдебен секретар ФО

Етичен кодекс на съдебните служители

Правилник за администрацията в съдилищата

_________________________

Публикувано на 26.08.2019г.

 

КОНКУРС ЗА

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

(Фирмено отделение)

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

_________________________

Публикувано на 27.09.2019г.

 

 

КОНКУРС ЗА

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

(Фирмено отделение)

Протокол от проведен конкурс за длъжността „Съдебен секретар” (Фирменно отделение)

 

_________________________

Публикувано на 21.10.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – гр.Л О В Е Ч

Ул. „Търговска” №41, тел.: 068 / 68 98 98

 

ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” и

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”(Фирмено отделение) 

По чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

 

1. Кратко описание на длъжностите:

 

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” – изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания; изготвя писма до различни инстанции, в изпълнение разпорежданията на съда; изготвя формуляри, списъци и други документи, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”(Фирмено отделение) – изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага протоколи от съдебните заседания по делата за търговска несъстоятелност във Фирмено отделение, изпълнява указанията на съдията докладчик по делото, изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

Подпомага съдебния деловодител във Фирмено отделение, като окомплектова образуваните и разпределени на съдията докладчик  заявления и молби за регистрация на ЖСК и местни поделения на църкви, поддържа регистри за ЖСК и местни поделения на църкви и вписва променени обстоятелства, предоставя информация за пререгистрираните и не пререгистрираните търговци и ЮЛНЦ на гражданите и подготвя документи за официална публикация, издава удостоверения;

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Документи във връзка с конкурса:

 

Декларация по чл.107а, ал.1 КТ

Декларация по чл.340а ЗСВ

Декларация ЗЗЛД

Заявление

Длъжностна характеристика Съдебен секретар

Длъжностна характеристика Съдебен секретар ФО

Етичен кодекс на съдебните служители

Правилник за администрацията в съдилищата

_________________________

Публикувано на 01.07.2019г.

 

 

КОНКУРС ЗА

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

КОНКУРС ЗА

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

(Фирмено отделение)

Списък на допуснатите кандидати

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

_______________________

Публикувано на 05.08.2019г.

 

 

Протоколи от проведени конкурси за длъжностите

„Съдебен секретар” и

„Съдебен секретар” (Фирмено отделение)

 

 

КОНКУРС ЗА

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

КОНКУРС ЗА

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

(Фирмено отделение)

Протокол от проведен конкурс за длъжността „Съдебен секретар”

Протокол от проведен конкурс за длъжността „Съдебен секретар” (Фирменно отделение)

_______________________

Публикувано на 23.08.2019г.

 

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР